Stichting Educatieve ConcertenDe stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennismaking met en de deelname aan het culturele leven in Nederland door het organiseren van voor een breed publiek toegankelijke culturele evenementen.

Stichting Educatieve Concerten doet dit door:
- het organiseren van laagdrempelige scratchconcerten en andere (muzikale) evenementen, waarbij het publiek tot actieve deelname wordt geïnspireerd;
- het organiseren van educatieve evenementen in de breedste zin van het woord, al dan niet in samenwerking met andere culturele instellingen, zoals bijvoorbeeld scholen, theaters en musea; 
- het samenstellen en uitgeven van toegankelijke informatie over de historische, maatschappelijke en/of culturele achtergronden van de te organiseren evenementen en/of de thema's waar deze aan zijn gewijd.

Passie
De passie van de leden van het bestuur van de stichting is het samen zingen. Als (voormalig) voorzitter van enkele van de vele zangkoren in Nederland, weten de bestuursleden als geen ander, dat veel koren te kampen hebben met vergrijzing en een krimpend ledenbestand. Waar in het verleden vele koren een rechtstreekse band hadden met de sociale of levensbeschouwelijke groepering waaruit de leden werden gerekruteerd, heeft de voortgaande ontzuiling grote gevolgen gehad voor de vanzelfsprekendheid, waarmee men vroeger deelnam aan een zangkoor in eigen kring.  De mogelijkheden voor de invulling van de vrije tijd zijn zodanig toegenomen, dat het niet meer in het levenspatroon van veel mensen past om zich te binden aan een vaste organisatievorm met wekelijkse repetities e.d. En verder speelt een rol, dat er in het (basis)onderwijs steeds minder aandacht wordt besteed aan het zingen en kinderen niet meer vanzelfsprekend als onderdeel van hun opvoeding met het samen zingen vertrouwd worden gemaakt. Op latere leeftijd durft men het niet meer aan "zich bloot te geven”, door de stem te laten horen. De eerste taak, waarvoor veel zangdocenten zich gesteld zien is het overwinnen van de schroom ("ik kan niet zingen”).

Meer zingen 
Toch valt er de laatste tijd een toenemende belangstelling voor het zingen te constateren in nieuwe vormen: projectkoren, tv-programma's als Korenslag, scratch-concerten, waarbij in één dag een bepaald repertoire wordt ingestudeerd en uitgevoerd, mogen zich in een toenemende populariteit verheugen. Stichting Educatieve Concerten wil op deze ontwikkeling inspelen. Op deze manier wil de stichting een bijdrage leveren, dat meer mensen de waarde van het zingen ervaren.

Immers: 
- Zingen helpt je om je hoofd leeg te maken. 
- Zingen is een uitlaatklep voor indrukken en emoties. 
- Zingen geeft energie. 
- Samen zingen versterkt het 'wij-gevoel', de sociale cohesie. 
- Zingen geeft vertrouwen, niet het minst in "eigen kunnen”. 
- Zingen leert je bewust omgaan met je ademhaling, met je lichaam.
- Zingen geeft verhoogde concentratie, geheugentraining.