Stichting Educatieve Concerten

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennismaking met en de deelname aan het culturele leven in Nederland door het organiseren van voor een breed publiek toegankelijke culturele evenementen.


Stichting Educatieve Concerten doet dit door:
- het organiseren van laagdrempelige scratchconcerten en andere (muzikale) evenementen, waarbij het publiek tot actieve deelname wordt geïnspireerd;
- het organiseren van educatieve evenementen in de breedste zin van het woord, al dan niet in samenwerking met andere culturele instellingen, zoals bijvoorbeeld scholen, theaters en musea;
- het samenstellen en uitgeven van toegankelijke informatie over de historische, maatschappelijke en/of culturele achtergronden van de te organiseren evenementen en/of de thema's waar deze aan zijn gewijd.
- alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.

Passie
De passie van de leden van het bestuur van de stichting is het samen zingen. Als (voormalig) voorzitter van enkele van de vele zangkoren in Nederland, weten de bestuursleden als geen ander, dat veel koren te kampen hebben met vergrijzing en een krimpend ledenbestand. Waar in het verleden vele koren een rechtstreekse band hadden met de sociale of levensbeschouwelijke groepering waaruit de leden werden gerekruteerd, heeft de voortgaande ontzuiling grote gevolgen gehad voor de vanzelfsprekendheid, waarmee men vroeger deelnam aan een zangkoor in eigen kring.  De mogelijkheden voor de invulling van de vrije tijd zijn zodanig toegenomen, dat het niet meer in het levenspatroon van veel mensen past om zich te binden aan een vaste organisatievorm met wekelijkse repetities e.d. En verder speelt een rol, dat er in het (basis)onderwijs steeds minder aandacht wordt besteed aan het zingen en kinderen niet meer vanzelfsprekend als onderdeel van hun opvoeding met het samen zingen vertrouwd worden gemaakt. Op latere leeftijd durft men het niet meer aan "zich bloot te geven”, door de stem te laten horen. De eerste taak, waarvoor veel zangdocenten zich gesteld zien is het overwinnen van de schroom ("ik kan niet zingen”).

Toenemende belangstelling
Toch valt er de laatste tijd een toenemende belangstelling voor het zingen te constateren in nieuwe vormen: projectkoren, tv-programma's als Korenslag, scratch-concerten, waarbij in één dag een bepaald repertoire wordt ingestudeerd en uitgevoerd, mogen zich in een toenemende populariteit verheugen. Stichting Educatieve Concerten wil op deze ontwikkeling inspelen. Op deze manier wil de stichting een bijdrage leveren, dat meer mensen de waarde van het zingen ervaren.

Meer zingen
De basis van de zangers die deelnemen aan de evenementen van de stichting bestaat uit geoefende zangers, die lid zijn van één of meer van de talrijke Nederlandse koren. Door bij onze evenementen samen  te zingen met beginners en minder geoefende zangers maken zij het mogelijk, dat deze het plezier in het zingen ontdekken en het gevoel krijgen al aardig mee te kunnen zingen. Zo hebben al verschillende zangers via het deelnemen aan een van onze evenementen de weg naar het zingen als hobby en zelfs het lidmaatschap van een koor gevonden. 

 

 

Om de kwaliteit van en het plezier in het zingen op peil te houden, is het van het grootste belang, dat er een goede "match” bestaat tussen de koren en hun dirigent. In het verleden beschikte de Stichting Nederlandse Koren (SNK) over een "dirigentenvacaturebank”, waarin vraag en aanbod van koren die op zoek waren naar een dirigent en dirigenten die op zoek waren naar een koor op elkaar werden afgestemd. Nadat de Stichting Nederlandse Koren (SNK) was opgegaan in Unisono (en later in Kunstfactor) werd deze activiteit in een meer eigentijdse vorm (via een website) overgenomen door een particulier initiatief onder de naam "Dirigentenbemiddeling”. Gezien het belang dat de stichting hecht aan een goede dirigentenbemiddeling voor de ontwikkeling van de zangkunst in Nederland, heeft het bestuur in overleg besloten deze activiteiten over te nemen en onder eigen auspiciën voort te zetten. Op deze manier proberen we niet alleen de kennismaking met en de actieve deelname aan het zingen als hobby te bevorderen, maar ook bij te dragen om de voorwaarden te scheppen voor een levende zangcultuur.  

Immers: 
- Zingen helpt je om je hoofd leeg te maken.
- Zingen is een uitlaatklep voor indrukken en emoties.
- Zingen geeft energie.
- Samen zingen versterkt het 'wij-gevoel', de sociale cohesie.
- Zingen geeft vertrouwen, niet het minst in "eigen kunnen”.
- Zingen leert je bewust omgaan met je ademhaling, met je lichaam.
- Zingen geeft verhoogde concentratie, geheugentraining.